Obchodní podmínky užívání služby ad24.app

Provozovatel služby ad24.app:

Společnost AD24 a.s.
se sídlem: Zbraslavská 12/11, 159 00 Praha 5
IČ: 066 68 020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23088
(dále jen „provozovatel“)

 1. Služba

  1. Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese ad24.app (dále jen „webový portál“), který slouží k poskytování uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“)  umožňující nahrání digitálního obsahu uživatelem (dále jen „obsah“), objednání prostoru pro přenos obsahu na zařízení sloužících pro přenos a zobrazování obsahu, které provozuje provozovatel (dále jen „služba“) a administraci objednávek a záležitostí souvisejících s poskytováním služby (např. stažení faktury, zakoupení kreditu a vytvoření statistik z využívání služby).

  2. Uživatelem služby se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje do uživatelského účtu (dále jen „uživatel“). Uživatelem tato osoba přestane být smazáním jejího uživatelského účtu.

  3. Účelem poskytované služby je umožnění přenosu uživatelem nahraného obsahu za transparentních podmínek a jeho zveřejnění široké veřejnosti nebo zveřejnění předem definovanému okruhu zákazníků, které se na webovém portále definuje sám uživatel.

  4. Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

  5. Kontaktní údaje provozovatele jsou – e-mail: info@ad24.cz a tel. +420 722 555 556.

 2. Co provozovatel nabízí

  1. Uživatel v souvislosti s poskytovanou službou získá:

   • Přístup do svého uživatelského rozhraní;

   • Přístup k objednávacímu systému pro přenos obsahu;

   • Přístup ke statistickým údajům o zobrazování obsahu;
   • Přístup k seznamu digitálních zobrazovacích zařízení a jejich detailnímu popisu;
   • Přístup k seznamu svých vytvořených kampaní;
   • Přístup k digitálnímu obsahu nahranému do webového portálu.
 3. Objednávka

  1. Na základě objednávky, kterou uživatel učiní prostřednictvím uživatelského účtu, si uživatel objedná přenos konkrétního obsahu – dílčí smlouva o předmětu plnění uvedeném v objednávce je uzavřena až potvrzením takové objednávky provozovatelem, které nastane automaticky po schválení digitálního obsahu použitého v kampani provozovatelem. Toto potvrzení obdrží uživatel emailem a bude mu zobrazeno ve webovém portálu. Pokud uživatel využije v kampani již dříve schválený digitální obsah, proběhne schválení objednávky automaticky ihned po jejím odesláním. Toto potvrzení rovněž obdrží uživatel emailem a bude mu zobrazeno ve webovém portálu.

  2. Objednávka obsahuje následující náležitosti:

   • Požadovaný obsah určený k přenosu dle jeho pojmenování zákazníkem na webovém portálu;

   • Časový rozsah přenosu obsahu a jeho četnost ve zvoleném časovém období;

   • Počet zařízení, na kterých má být obsah přenášen;

   • Lokace zařízení, na kterých má být obsah přenášen;

  3. Zaslaná objednávka v rozsahu stanoveném uživatelem nemusí být potvrzena před plánovaným zahájením přenosu obsahu, objednávka uplynutím této doby nezanikne a může být provozovatelem schválena.

 4. Obsah

  1. Uživatel nahrává obsah ve formátu mp4, mov, jpg, png. Všechny přípustné formáty jsou uvedeny na webové stránce https://www.ad24.cz/podpora/podporovane-formaty.

  2. Uživatel odpovídá za to, že vložený obsah a jeho další užití zejména:

   • nezasahuje do práv třetích osob, zejména nese odpovědnost za to, že nahrání a následný přenos obsahu neporušuje cizí práva duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů, cizí průmyslová práva, práva k označení,

   • není erotického ani pornografického charakteru,

   • nepodněcuje k nenávisti nebo k omezování práv a svobod lidí, nepodporuje žádné subjekty, které se takového jednání dopouštějí,

   • nepodněcuje, neschvaluje žádnou trestnou činnost,

   • nezobrazuje týrání zvířat,

   • neobsahuje nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině,

   • neporušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti, neporušuje obchodní tajemství třetí osoby,

   • neomezuje žádným způsobem funkčnost služby,

   • není v rozporu s obecně závaznými právními předpisy ani dobrými mravy.

  3. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel má právo bezdůvodně odmítnout přenos obsahu jakémukoliv uživateli, zejména však s přihlédnutím k požadavkům na vložený obsah stanovený těmito obchodními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a právy třetích osob.

 5. Uživatelský účet

  1. Uživatel má po provedení registrace přístup do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“).

  2. Uživatel je povinen v uživatelském účtu uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dále je povinen udržovat tyto údaje aktuální. Provozovatel má za to, že údaje uvedené v uživatelském účtu jsou správné a aktuální, neinformuje-li ho uživatel prostřednictvím emailové zprávy nebo jiných komunikačních kanálů určených k podpoře uživatelů webového portálu. Uživatel může údaje změnit přímo po svém přihlášení do webového portálu.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

  4. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet, webový portál či služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou případnou nedostupností. Cena služby je sjednána s přihlédnutím k tomuto omezení.

  5. Provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění pozastavit přístup k uživatelskému účtu nebo zrušit uživatelský účet uživateli v případě, že je zde důvodné podezření, že uživatel v rámci užívání služby porušuje tyto obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy, dobré mravy či práva třetích osob. Uživatel nemá nárok na náhradu škody.

 6. Cena

  1. Registrace do uživatelského účtu je umožněna bezúplatně.

  2. Poskytování služby je zpoplatněno dle vzorového ceníku dostupného na www.ad24.cz (dále jen „cena“). Ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH, k cenám bude přičtena DPH dle právního předpisu ve výši 21 %.

  3. Cenu za poskytování přenosu obsahu uhradí uživatel prostřednictvím kreditního systému. Kreditní systém je možné předplatit následujícími způsoby:

   • bezhotovostně převodem dle údajů vygenerovaných v uživatelském účtu a ve webovém portálu při potvrzování objednávky;

   • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému dostupném uživateli v jeho uživatelském účtu a ve webovém portálu při potvrzování objednávky;

   • bezhotovostně online platební kartou, která má povolené platby na internetu. Při zadávání údajů o kartě,  si uživatel tyto údaje u provozovatele může uložit a při dalších platbách již nebude nutné veškeré údaje znovu zadávat. Toto nastavení lze vždy změnit. Provozovatel k údajům o kartě nemá přístup a ani je nikde neukládá. Platba pomocí platební karty probíhá vždy zabezpečeně a šifrovaně, zejména pomocí systému 3D Secure.

  4. Při platební metodě platební kartou zprostředkování platby probíhá skrze platební bránu externího poskytovatele. Pro platbu jsou přijímány platební karty, které jsou uvedeny v prostředí platební brány a uživateli jsou k dispozici před zadáním platby.

  5. Po uhrazení ceny provozovatel vystaví uživateli daňový doklad, který mu zašle na emailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu a který bude také dostupný v uživatelském účtu.

  6. Cena bude uživateli účtována v české koruně (CZK).

  7. Provozovatel si vyhrazuje právo nabídnout uživateli pouze některé z výše uvedených platebních metod.

  8. Každou platbu za poskytnutí služby lze provést jen prostřednictvím jedné platební metody.

  9. V určitých případech může být při platbě online kartou vyžadováno dodatečné ověření držitele karty.

 7. Odpovědnost

  1. Uživatel odpovídá za to, že vložený obsah a jeho další užití neporušuje tyto obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy ani dobré mravy a že nezasahuje do práv třetích osob. V případě, že uživatel poruší toto ustanovení a tímto jednáním dojde k újmě provozovatele, je uživatel povinen nahradit provozovateli škodu včetně nemajetkové újmy a ušlého zisku.

  2. Sjednává se smluvní limitace náhrady škody vzniklé uživateli v souvislosti s poskytováním služeb provozovatelem, a to za veškerou škodu vzniklou v souvislosti s objednávkou přehrání konkrétního obsahu do výše ceny přehrání daného obsahu. Náhrada škody ve formě ušlého zisku a nemajetkové újmy je limitována na nulu. Provozovatel však odpovídá bez omezení za škodu způsobenou úmyslně provozovatelem. Cena je sjednána s přihlédnutím k této limitaci.

  3. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s případnými úpravami, změnami či zrušením služeb z důvodu případné změny okolností.

  4. Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění pozastavit přenos obsahu uživatele v případě, že je zde důvodné podezření, že uživatel v rámci užívání služby porušuje tyto obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy, dobré mravy či práva třetích osob. Uživatel nemá nárok na náhradu škody. Uživatel nemá nárok na vrácení částky za přenos obsahu, zvláště pokud již započalo přenášení obsahu k široké veřejnosti nebo jím definovanému okruhu zákazníků, anebo pokud je již k započetí přenosu krátká doba na to, aby provozovatel mohl tento prostor nabídnout k prodeji.

 8. Co když poskytovaná služba bude mít vadu

  1. Pokud uživatel má za to, že poskytnutá služba má vadu, má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem. Bude-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  2. Služba umí sama vyhodnotit případné vady a tyto vady budou zohledněny při skončení kampaně. Služba připíše odpovídající výši kreditů zpět uživateli na jeho uživatelský účet.

  3. Reklamaci, prosíme, bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 6 měsíců od započetí přenosu daného obsahu, uplatněte na e-mail: podpora@ad24.cz, telefonní číslo: +420 722 555 556, anebo využijte komunikačních kanálů určených k podpoře uživatelů webového portálu, které jsou dostupné po přihlášení do webového portálu.

  4. Prosíme, uveďte k reklamaci následující:

   • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

   • prokázání poskytnutí služby nebo report z webového portálu případně otisk obrazovky.

  5. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 dnů a o jejím vyřízení budete vyrozuměni na kontaktní údaje uvedené ve vašem uživatelském účtu na webovém portálu.

  6. V případě platby online kartou bude případná sleva z ceny nebo jiná část ceny vrácena zpět na účet vedený k platební kartě nebo převedena na uživatelský účet ve formě kreditů.

 9. Ochrana osobních údajů uživatelů

  1. Provozovatel zpracovává následující údaje uživatele:

   1. jméno,

   2. příjmení,

   3. adresa,

   4. sídlo,

   5. IČ,

   6. DIČ,

   7. e-mail,

   8. telefonní číslo


   v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem administrace uživatelského účtu, umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

   Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Pokud nedošlo k uzavření smlouvy, tyto osobní údaje budou provozovatelem zpracovávány po dobu aktivního užívání uživatelského účtu a dále 3 roky od realizace posledního přístupu do uživatelského účtu, nejméně však po dobu 3 let od založení.

   Výše uvedené zpracování je umožněno na základě
   • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, a

   • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

  2. Více informací je dostupných na webových stránkách provozovatele, konkrétně na adrese: https://www.ad24.cz/osobni-udaje.

 10. Ustanovení pro spotřebitele

  1. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči provozovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

  2. Podle občanského zákoníku má uživatel jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (prostřednictvím internetu) do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Uživatel však bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s výslovným souhlasem uživatele služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy – za takový výslovný souhlas provozovatel považuje, pokud si uživatel objedná přenos obsahu pro období zasahující do této lhůty.

  3. Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

 11. Obecná ustanovení

  1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu obchodních podmínek zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu, přičemž souhlas se změnou podmínek může uživatel vyjádřit po přístupu do webového portálu, kde bude uživatel viditelně upozorněn na změnu obchodních podmínek a požádán o akceptaci těchto změn viditelným upozorněním ve webovém portálu. Pokud uživatel vyjádří souhlas s touto změnou, bude mu umožněno v užívání služby pokračovat, pokud vyjádří svůj nesouhlas, nebude mu umožněno služby provozovatele nadále odebírat.

  2. Uživatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu s provozovatelem ani jakékoliv jiné právo vzniklé v souvislosti s ním postoupit na třetí stranu ani dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

  3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.

  4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou mít pravomoc a příslušnost české soudy.

  5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21.02.2021.