AD24 je poskytována finanční podpora od Evropské unie

Od Evropské unie čerpáme dotace na následující uvedené projekty. Snažíme se, aby takto získáné prostředky byly využity s maximálním efektem pro naše dílo.

logo-ad24
banner-eu-praha

PR Služby pro společnost AD24 a.s.

V roce 2020 získala firma AD24 a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů.

Název projektu
PR Služby pro společnost AD24 a.s.

Stručný popis projektu
Předmětem projektu je etablování společnosti AD24 a.s. jako tvůrce zajímavého, přínosného a unikátního obsahu, který lze použít jak v médiích, tak na webu žadatele https://www.ad24.cz prostřednictvím vytvoření PR obsahové „banky“, která bude sloužit jako nástroj prezentace a zdroj informací pro novináře i širokou veřejnost. Jako dodavatel služeb byla vybrána společnost ShortCut Studio s.r.o., která nám dodá požadované služby a výstupy.

Realizace projektu bude zahrnovat tyto služby v rámci PR:

 • Analýza stávajícího stavu mediální prezentace
 • Content plán včetně časového harmonogramu
 • Media list
 • Originální obsah a možné typy mediálních výstupů
 • Media lobbing
 • Monitoring médií

Na projektu budou pracovat dva řešitelské týmy. Jeden tým bude na straně AD24 jako Žadatele, který se bude skládat ze 3 osob a druhý tým bude na straně dodavatele. Ten bude složený taktéž ze 3 osob. V rámci obou týmů se jedná o zkušené osoby, jejichž role, kompetence a zodpovědnost jsou jednoznačně definovány. Naše firma má na pokrytí tohoto projektu připraveny vlastní finanční zdroje a hodlá ho plně zafinancovat.

Cíle projektu
Finálním výstupem je PR obsahová „banka“ zahrnující uvedené kvalitatvní a kvalitatvní výstupy. Vytvořená obsahová banka bude soubor prezentačních nástrojů jako např. články, rozhovory, komentáře, media lobbing, content plán, media list apod. Jde o to, v rámci výše požadovaných služeb, vytvořit obsahovou „banku“ prostřednictvím etablování naší společnosti jako tvůrce zajímavého, přínosného a unikátního obsahu, který budeme moci využít jako nástroj prezentace a zdroj informací pro širokou veřejnost zahrnující jak lidi se zájmem o technologie, marketingové specialisty, tak potenciální investory z řad soukromého i veřejného sektoru. Textové podklady a nástroje, které v rámci projektu vzniknou budeme moci použít jako podklady k mediálním výstupům a také jako nástroj komunikace s návštěvníky našeho webu: https://www.ad24.cz.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR - registrační číslo projektu
CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607


Služby spojené s online marketingem pro společnost AD24 a.s.

V roce 2020 získala firma AD24 a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů.

Název projektu
Služby spojené s online marketingem pro společnost AD24 a.s.

Stručný popis projektu
Předmětem spolupráce s dodavatelem služeb je vytvoření a následná realizace komplexních služeb v oblasti online marketingu s účelem propagace digitální venkovní
reklamy společnosti AD24 a.s. Plánovaný projekt se skládá ze dvou stěžejních pilířů – PPC reklamy a aktivit v rámci sociálních sítí Facebook, Instagram a LinkedIn. V obou oblastech bude v rámci odborných konzultací se žadatelem vytvořena strategie online kampaní zahrnující podrobný content plán a časový harmonogram. Náplní projektů bude rovněž vytvoření originálního obsahu v podobě textu, fotografií, videí, grafických prací a animací, přičemž bude kladen důraz na specifika používaných informačních kanálů. V rámci sociálních sítí bude obsahem poskytovaných služeb také community management (komunikace se sledujícími). Nezbytnou součástí je průběžná optimalizace, podrobný reporting a vyhodnocování kampaní. Za tímto účelem jsme si vybrali dodavatele služeb uvedeného na White-listu, společnost ShrtCut Studio s.r.o., se kterou máme již uzavřenou nabídku. Naše firma má v na pokrytí tohoto projektu připraveny vlastní finanční zdroje ahodlá ho plně zafinancovat.

Cíle projektu

 • Analýza současného stavu online marketingu a určení východisek
 • Analýza cílové skupiny
 • Návrh komunikační strategie kampaní
 • Produkce originálního obsahu
 • Community management v rámci sociálních sítí
 • Průběžná správa a optimalizace kampaní
 • Měsíční reporting

Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR - registrační číslo projektu
 CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607